Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 03.11.2023 12:43  //  aktualizácia: 24.11.2023 09:29  //  zobrazené: 841

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku zo dňa 31.10.2023

číslo: 05/MOZ/2023  |  dátum konania: 03.11.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2023

konaného dňa 31. 10. 2023

Uznesenie č. 1. – V./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

za overovateľov zápisnice určuje:

Ing. Stanislava Šimka, Ing. Mareka Mesároša

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 10
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2. – V./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 10
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Z
držali sa: 0

Uznesenie č. 3. – V./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
1. berie na vedomie

pozastavenie výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku č. 3.1 – IV./MOZ/2023 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28. 09. 2023, ktoré starosta obce v lehote do 10 dní
od jeho schválenia nepodpísal

2. potvrdzuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov uznesenie č. 3.1 – IV./MOZ/2023 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28. 09. 2023, ktoré znie:

Obecné zastupiteľstvo v Močenku schvaľuje

1. Doplnenie regulatívov obce na území katastrálneho územia obce Močenok o neprípustnú funkciu  územného plánu obce Močenok v znení „zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolýzy plastov a anaeróbnej digescie“ v zmenách a doplnkoch č. 4.

2. ukladá

Prednostke obecného úradu povinnosť zabezpečiť  zapracovanie neprípustnej funkcie regulatívu,
v zhode so schváleným uznesením do zmien a doplnkov č. 4 v zmysle platnej legislatívy.

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 7
Bc. Ľuboš Blažo,  Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 3
Ing. Rastislav Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko
Zdržali sa: 0

UZNESENIE JE PLATNÉ POTVRDENÍM 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

 

Uznesenie č. 4. – V./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

ukladá
obecnému úradu:
a) vyhodnotiť s odborne spôsobilou osobou do 15.11.2023, či doplnenie regulatívu o neprípustnú funkciu  územného plánu obce Močenok v znení „zariadenia na energetické zhodnocovanie, iné zhodnocovanie, nakladanie s komunálnym odpadom a priemyselným odpadom s výnimkou pyrolýzy plastov a anaeróbnej digescie“ v zmenách a doplnkoch č. 4 má interaktívny a kauzálny vplyv na zmeny a doplnky územného plánu č. 4

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 7
Bc. Ľuboš Blažo,  Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Ing. Rastislav Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko
 

 

Uznesenie č. 5. – V./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

1. prerokovalo
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023

2. navrhuje
doplniť plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023

3. schvaľuje
termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16. 11. 2023 o 17:30 h.

Prítomní: 10 z 11
Hlasovanie:
Za: 10
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0   
Z
držali sa: 0

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obceZapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 31. 10. 2023.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top