Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.11.2023 14:07  //  aktualizácia: 16.11.2023 14:09  //  zobrazené: 703

VV: rozhodnutie - umiestnenie stavby Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA - (spoločnosť SENSUN, s.r.o. IČO 52 099 636)

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa   § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý podala

spoločnosť SENSUN, s.r.o. IČO 52 099 636, so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec (ďalej len „navrhovateľ“)

a na základe tohto posúdenia v súlade  s ustanoveniami § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA

v rozsahu:    SO 01 Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA

(ďalej len „stavba“)  v obci Močenok v časti Gorazdov, na pozemkoch register „C“ parc. č. 6016/3 k.ú. Močenok druh pozemku orná pôda, parc. č. 6092/31 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, na pozemkoch parc. č. 6092/19, 6092/16 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Ing. Robert Konček, na pozemkoch parc. č. 6092/40, 6092/42 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve navrhovateľa, na pozemku parc. č. 6092/43 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníctve navrhovateľa a Ing. Robert Konček, na pozemkoch parc. č. 6092/20, 6092/2, 6092/9 katastrálne územie Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemku register „E“ parc. č. 6016 katastrálne územie Močenok, druh pozemku ostatná plocha, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra.

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top