Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ

Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  

Uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje

  • odvolanie sa na príslušný bod programu ku ktorému je uznesenie prijaté spolu s uvedením údaju o tom či ho obecné zastupiteľstvo prerokovalo,
  • vyjadrenie obecného zastupiteľstva k prerokúvanej problematike alebo materiálu, v ktorom obecné zastupiteľstvo podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, zriaďuje, zrušuje, vymenováva, odvoláva, vyhlasuje, ukladá, žiada, poveruje a pod.

Obecné zastupiteľstvo môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení, štatútom obce, nariadeniami a ostatnými vnútorno-organizačnými predpismi obecného zastupiteľstva (prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi obecnej polície, riaditeľom obce založených alebo zriadených právnických osôb).

Uznesenia a nariadenia obecného zastupiteľstva nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom obce, nariadeniami a ďalšími vnútorno-organizačnými normami.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1862

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top